Risikoopplysninger

A. Utsteder Risikofaktorer

 1. PSS som utsteder eller motpart I hvor PSS er utsteder eller motpart av de relevante Finansielle Instrumentene, utgjør en investering i slike Finansielle Instrumenter risikoen for at PSS ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til de relevante Finansielle Instrumenter på en relevant forfallsdato . For å vurdere risikoen bør potensielle investorer vurdere all informasjon som er gitt i tilbudsdokumenter knyttet til de relevante Finansielle Instrumentene, og rådføre seg med sine egne profesjonelle rådgivere dersom de anser det for nødvendig. Risikoen knyttet til PSSs evne til å oppfylle sine forpliktelser av slike finansielle instrumenter er beskrevet under henvisning til kredittvurderingene som er tildelt av uavhengige ratingbyråer. En vurdering er ikke en anbefaling om å kjøpe, selge eller holde inne Finansielle Instrumenter, og kan bli utsatt for suspensjon, reduksjon eller tilbaketrekking når som helst ved å tildele ratingbureau. En suspensjon, reduksjon eller tilbaketrekking av en tildelt rating kan påvirke markedsprisen på enkelte finansielle instrumenter hvor PSS er utsteder.Rating av etterordnede forpliktelser Eventuelle finansielle instrumenter som er underordnede forpliktelser til PSS kan vurderes lavere enn de som er angitt ovenfor, fordi, I tilfelle av insolvens eller likvidasjon av PSS, er fordringene som følger av disse forpliktelsene underlagt de krav fra kreditorer av PSS som ikke er også underordnet. Verdien av finansielle instrumenter hvor PSS er utsteder eller motpart forventes å bli påvirket , delvis, av investorens generelle vurdering av PSSs kredittverdighet. Enhver reduksjon i kredittverdigheten til PSS kan føre til reduksjon i verdien av slike finansielle instrumenter. Hvis en konkursprosedyre påbegynnes med hensyn til PSS, kan tilbakeføringen til en innehaver av eller en fest i et slikt Finansielt Instrument være begrenset, og eventuell gjenoppretting vil trolig bli vesentlig forsinket.

 1. Tredjepart som utsteder eller motpart
  Når en tredjepart er utsteder eller motpart av de relevante finansielle instrumenter, har en investering i slike finansielle instrumenter risiko for at den relevante tredjepart ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til de relevante finansielle instrumenter på en forfallsdato. For å kunne vurdere risikoen, bør potensielle investorer vurdere all informasjon som er gitt i tilbudsdokumenter knyttet til de relevante finansielle instrumentene, og rådføre seg med egne rådgivere dersom de anser det nødvendig. PSS godtar ingen forpliktelse eller ansvar overhodet i forhold til noen tredjepart og gir ingen representasjon, garanti eller annen forsikring om evnen eller på annen måte av noen tredjepart til å utføre noen av sine forpliktelser i forhold til eventuelle finansielle instrumenter utstedt av den. Forpliktelser fra tredjepart er underlagt, og de samme overvektene som beskrevet ovenfor under “Rating of Subordinated Obligations” gjelder. Verdien av finansielle instrumenter hvor en tredjepart er utsteder eller motparten forventes å bli påvirket, delvis av investorer ‘generell vurdering av tredjeparts kredittverdighet. Enhver reduksjon i tredjeparts kredittverdighet kan føre til en reduksjon i verdien av slike finansielle instrumenter. Hvis en konkursprosedyre påbegynnes i forhold til tredjepart, kan tilbakeføringen til en innehaver av eller en part i et slikt Finansielt Instrument være begrenset, og eventuell gjenoppretting vil trolig bli vesentlig forsinket.

B. Generelle risikofaktorer knyttet til finansielle instrumenter

 1. Ingen Betalinger eller Leveranser til Oppgjør
  Fremtidsrettede investorer bør merke seg at hvor det ikke skal foretas periodiske rentebetalinger eller andre utbetalinger i løpet av et finansielt instrument, hvor slike finansielle instrumenter er i form av verdipapirer eller ellers kan omsettes, en realisering i annenhåndsmarkedet for slike finansielle instrumenter kan være den eneste avkastningen som potensielt er tilgjengelig for investoren før avvikling av slike finansielle instrumenter. Investorer bør imidlertid notere risikofaktorene som er beskrevet under overskriftene “Markedsverdi” og “Finansielle instrumenter kan være Illikvide” under overskriften “D. Markedsfaktorer” nedenfor i denne forbindelse.

 1. Tidlig oppsigelse for ekstraordinære grunner, ulovlighet og force majeure
  Hvis dette er angitt i vilkårene for eventuelle Finansielle Instrumenter, dersom PSS eller den relevante Tredjeparten, etter hvert som det er tilfelle, fastslår at ytelsen av sine forpliktelser i forhold til de relevante Finansielle Instrumenter av grunner utenfor sin kontroll er blitt ulovlig eller upraktisk helt eller delvis av en eller annen grunn, eller PSS eller den relevante Tredjeparten, etter hvert som det er tilfelle, fastslår at det av juridiske eller praktiske grunner ikke lenger er lovlig eller praktisk for å opprettholde sikringsordninger med Respekt for slike Finansielle Instrumenter av hvilken som helst grunn, PSS eller den relevante Tredjeparten, kan, etter eget skjønn og uten forpliktelse, si opp slike finansielle instrumenter tidlig. Fremtidsrettede innkjøpere bør gjennomgå vilkårene i de relevante Finansielle Instrumentene for å fastslå om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike Finansielle Instrumenter, og hva er konsekvensene av slik oppsigelse, inkludert hva som er noe som skal betales som følge av dette. li>

 1. Markedsforstyrrelser, justeringer og tidlig oppsigelse av finansielle instrumenter
  Hvis det er angitt i vilkårene og betingelsene for eventuelle finansielle instrumenter, kan den relevante beregningsmidlet avgjøre om det har oppstått en markedsavbrudd eller eksisterer på en relevant tid. Enhver slik avgjørelse kan forsinke verdsettelse med hensyn til det relevante underliggende som kan påvirke verdien av de relevante finansielle instrumenter og / eller kan forsinke avregningen for slike finansielle instrumenter. I tillegg, hvis det er angitt i vilkårene og betingelsene for eventuelle finansielle instrumenter kan regnskapsmedlemmet gjøre justeringer av slike vilkår og betingelser for å ta hensyn til relevante justeringer eller hendelser i forhold til det underliggende, herunder, men ikke begrenset til, å bestemme etterfølger til den relevante underliggende eller utstederen eller dets sponsor som saken kan være. I tillegg kan PSS eller den relevante Tredjepart, etter hvert, i visse tilfeller avslutte de relevante Finansielle Instrumentene etter en slik begivenhet. Tidligere innkjøpere bør gjennomgå vilkårene i de relevante Finansielle Instrumentene for å fastslå om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike finansielle instrumenter og hva som utgjør en relevant tilpasning eller begivenhet.

 1. Beskatning
  Potensielle kjøpere og selgere av finansielle instrumenter bør være oppmerksomme på at de kan være pålagt å betale frimerkeavgift eller andre dokumentariske avgifter i samsvar med lovene og praksisene i landet der relevante finansielle instrumenter overføres. Betaling og / eller levering av eventuelt forfall for finansielle instrumenter kan være betinget av betaling av visse avgifter, avgifter og / eller utgifter som angitt i vilkårene i de relevante finansielle instrumenter. PSS eller den relevante Tredjeparten har, som det er tilfelle, rett, men kan ikke være forpliktet til å holde tilbake eller trekke fra beløp som skal betales eller leveres under slike Finansielle Instrumenter, slik beløp eller del som det er nødvendig for å regnskapsføre eller Betal avgift, plikt, gebyr, tilbakeholdelse eller annen betaling. Prospektive investorer bør gjennomgå vilkårene i de relevante Finansielle Instrumentene for å finne ut om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike Finansielle Instrumenter. Potentielle kjøpere som er i tvil om deres skatt stillingen bør konsultere sine egne uavhengige skatterådgivere. I tillegg bør potensielle kjøpere være oppmerksomme på at skatteregler og deres anvendelse av de relevante skattemyndighetene endres fra tid til annen. Det er derfor ikke mulig å forutsi den nøyaktige skattebehandlingen som vil gjelde til enhver tid.

 1. Treningsmelding og sertifiseringer
  Dersom noen Finansielle Instrumenter er underlagt bestemmelser om leveranse av en varsel, og slik melding er mottatt av parten eller partene som er spesifisert etter siste tidspunkt som er angitt i vilkårene i de relevante finansielle instrumenter, kan det ikke anses å være behørig levert til noen senere dag. En slik ansett forsinkelse kan i tilfelle kontantavregnede finansielle instrumenter øke eller redusere kontantbeløpet som skal betales ved avregning fra hva det ellers ville vært, men for en slik ansett forsinkelse. Når det gjelder finansielle instrumenter som kun kan utøves på en dag eller bare under en opptjeningsperiode og ikke uttrykkes for å bli utøvet automatisk, vil enhver utøvelsespåmelding, dersom den ikke leveres senest innen de vilkår som er angitt i de relevante finansielle instrumenter, være ugyldig. Manglende levering av sertifiseringer som kreves av vilkårene og betingelser for et utstedelse av finansielle instrumenter kan føre til tap eller manglende evne til å motta beløp eller leveranser som ellers skyldes under slike finansielle instrumenter. Fremtidsrettede kjøpere bør gjennomgå vilkårene og betingelsene for de relevante Finansielle Instrumentene for å fastslå om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike Finansielle Instrumenter.Finansielle instrumenter som ikke utøves i samsvar med deres vilkår og betingelser, utløper verdiløs. Fremtidsrettede kjøpere bør gjennomgå vilkårene i de relevante Finansielle Instrumentene for å fastslå om slike finansielle instrumenter er underlagt automatisk trening, og når og hvordan en opplæringsvarsel kan bli gyldig levert.

 1. Time Lag After Exercise
  Hvor finansielle instrumenter skal utøves og avregnes ved kontant betaling, kan det ved utøvelsen av dem være en tidsforsinkelse mellom tidsøvelsen og tidspunktet for det aktuelle kontantbeløpet knyttet til slik øvelse er bestemt. Eventuell forsinkelse mellom treningstiden og fastsettelsen av kontantbeløpet vil bli spesifisert i vilkårene i de relevante finansielle instrumenter. En slik forsinkelse kan imidlertid være betydelig lengre, særlig når det gjelder forsinkelse i utøvelsen av slike kontantgjeldede finansielle instrumenter som følge av noen daglige maksimale utøvelsesbegrensninger eller ved beregningens avgjørelse om at det har oppstått en markedsforstyrrelse på en hvilken som helst relevant tid. Det aktuelle kontantbeløpet kan reduseres eller øke fra hva det ville vært, men for en slik forsinkelse. Prospektive innkjøpere bør gjennomgå vilkårene i de relevante finansielle instrumenter for å finne ut om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike finansielle instrumenter.

 1. Svært volatile markeder
  Finansielle instrumenter kan knyttes til prisene på råvarekontrakter og derivater, inkludert futures og opsjoner som er svært volatile. Prisbevegelser av terminkontrakter, terminkontrakter og andre derivatkontrakter som et Finansielt Instrument kan knyttes til, påvirkes blant annet av renter, endring av tilbud og etterspørselsforhold, handel, finanspolitikk, penge- og valutakontrollprogrammer og politikk av regjeringer og nasjonale og internasjonale politiske og økonomiske hendelser og politikk. I tillegg griper regjeringer fra tid til annen, direkte eller indirekte, og ved regulering på enkelte markeder, spesielt i valutaer og renteselaterte futures og opsjoner. Slike intervensjoner er ofte ment å påvirke prisene direkte og kan sammen med andre faktorer føre til at alle slike markeder beveger seg raskt i samme retning på grunn av blant annet rentefluktuasjoner. Enhver slik intervensjon kan ha en negativ innvirkning på verdien av visse finansielle instrumenter.

 1. Kommisjonen
  Før en investor kjøper et finansielt instrument, bør det få opplysninger om alle provisjoner og andre avgifter som du vil være ansvarlig for. Hvis noen kostnader ikke er uttrykt i pengevilkår (men for eksempel i prosent av kontraktsverdi), bør den få en klar og skriftlig forklaring, inkludert passende eksempler, for å fastslå hva slike kostnader sannsynligvis vil bety i spesifikke pengevilkår. Når det gjelder futures, når provisjon belastes som en prosentandel, vil det normalt være som en prosentandel av den totale kontraktsverdien, og ikke bare som en prosentandel av en innledende betaling.


C. Produktspesifikke risikofaktorer

Produktspesifikke risikofaktorer

Ulike finansielle instrumenter involverer ulike risikonivåer og ved å bestemme om de skal handle eller kjøpe finansielle instrumenter, bør potensielle investorer ta hensyn til følgende.

En investering i eventuelle finansielle instrumenter innebærer risiko. Disse risikoene kan blant annet omfatte aksjemarked, obligasjonsmarkedet, valuta, rente, markedsvolatilitet og økonomiske, politiske og regulatoriske risikoer og enhver kombinasjon av disse og andre risikoer. Noen av disse risikoene er kort diskutert nedenfor.

Forventede kjøpere bør oppleves med hensyn til transaksjoner i instrumenter som de relevante finansielle instrumenter og i det underliggende knyttet til slike finansielle instrumenter. Fremtidsrettede innkjøpere bør forstå risikoen knyttet til en investering i de relevante Finansielle Instrumenter og bør bare nå en investeringsbeslutning etter omhyggelig overveielse, med deres juridiske, skattemessige, regnskapsmessige og andre rådgivere om (a) hvorvidt en investering er egnet i den relevante Finansielle Instrumenter i lys av egne økonomiske, skattemessige og andre omstendigheter, b) Opplysningene i Tilbudsdokumentet knyttet til relevante Finansielle Instrumenter og (c) Relevant Underliggende.

Finansielle instrumenter kan falle i verdi, og hvor finansielle instrumenter er kapitalbeskyttet, bør investorer merke seg at uansett investering i slike finansielle instrumenter, vil kontantbeløpet ved forfall aldri være mindre enn et spesifisert minimumskvote.

En investering i et hvilket som helst finansielt instrument bør bare foretas etter vurdering av retning, tidspunkt og størrelse for potensielle fremtidige endringer i verdien av relevant underliggende og / eller i sammensetningen og / eller beregningsmetoden for relevant underliggende, som avkastningen av en slik investering vil blant annet være avhengig av slike endringer. En investor i et finansielt instrument må generelt være riktig om retningen, tidspunktet og størrelsen av en forventet verdiendring av den relevante underliggende. Mer enn én risikofaktor kan ha samtidig effekt med hensyn til et finansielt instrument slik at effekten av en bestemt risikofaktor kanskje ikke er forutsigbar. I tillegg kan mer enn én risikofaktor ha en sammensatt effekt som kanskje ikke er forutsigbar. Det kan ikke garanteres hvilken effekt en kombinasjon av risikofaktorer kan ha på verdien av et finansielt instrument.

Finansielle instrumenter knyttet til en Underliggende representasjon En investering knyttet til den økonomiske utviklingen til de relevante Underliggende og potensielle investorer bør merke seg at avkastningen (hvis noen) på investeringen i slike Finansielle Instrumenter vil avhenge av ytelsen til slike Underliggende. Potensielle investorer bør også merke seg at mens markedsverdien av slike finansielle instrumenter er knyttet til slik underliggende og vil bli påvirket (positivt eller negativt) av slik underliggende, kan eventuelle endringer ikke være sammenlignbare og kan være uforholdsmessige. Det er umulig å forutsi hvordan nivået av relevant underliggende vil variere over tid. I motsetning til en direkte investering i det relevante Underliggende, representerer slike finansielle instrumenter retten til å motta betaling eller levering av det aktuelle beløpet på den angitte eller fastsatte dato (er) med hensyn til slike Finansielle Instrumenter som kan inkludere periodiske rentebetalinger (hvis spesifisert i vilkårene for slike Finansielle Instrumenter), alle eller noen av disse kan bestemmes med henvisning til utførelsen av den relevante Underliggende. De gjeldende vilkårene fastsetter bestemmelsene for fastsettelse av beløp som skal betales eller leveres, alt etter omstendighetene, på den angitte eller fastsatte dato (er) med hensyn til de relevante finansielle instrumenter, inkludert eventuelle periodiske rentebetalinger .

PROSPEKTIVE INVESTORER I FINANSIELLE INSTRUMENTER LINKED TO AN UNDERLYLING SKAL REVISJER VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR DE RELEVANTE FINANSIELLE INSTRUMENTENE FOR Å ANVENDE DET RELEVANTE UNDERLØSNINGEN OG Å SE HVORDAN BÅR BEGRENSNINGER ELLER BETALINGSBESKRIVELSE, SOM MÅLET ER, ER BESTEMMET OG Når noe slikt beløp er lønnsomt og / eller leverbart, som det kan være, før du foretar en beslutning om å kjøpe slike finansielle instrumenter.

Den eneste avkastningen på finansielle instrumenter kan være potensiell betaling eller levering av beløp som skal betales ved utøvelse eller innløsning eller på annen måte forfalt og betaling av eventuelle periodiske rentebetalinger og potensielle kjøpere bør gjennomgå vilkårene og betingelsene av de relevante Finansielle Instrumentene for å fastslå hvilket beløp som skal betales og / eller leverbare, hvilke omstendigheter og når.

PSS eller den relevante Tredjeparten kan, etter hvert, utstedes flere utgaver av finansielle instrumenter knyttet til samme underliggende. Imidlertid kan det ikke garanteres at PSS eller den relevante Tredjeparten, etter hvert, utsteder mer enn ett utstedelse av finansielle instrumenter knyttet til slik underliggende. På et gitt tidspunkt kan antallet utestående finansielle instrumenter være betydelig.


Finansielle instrumenter kan være knyttet til blant annet aksjer, indekser, valutaer, kreditt for spesifiserte enheter, derivater, råvarer og / eller råvare futures, private equity eller illikvide eiendeler og fast eiendom, lav kredittkvalitet verdipapirer, verdipapirer, investeringer i fremvoksende eller utviklende markeder og / eller fondandeler inkludert hedgefond.

Finansielle instrumenter knyttet til aksjepapirer

For finansielle instrumenter knyttet til en egenkapitalsikkerhet eller kurv av aksjer, på de angitte eller fastsatte datoene for slike finansielle instrumenter, kan investorene enten motta fysisk levering av et bestemt antall av de relevante aksjepapirer og / eller betaling av et beløp som er bestemt med henvisning til verdien av de relevante aksjepapirene på en gitt dato eller datoer i forhold til en annen dato eller datoer. Følgelig kan en investering i slike finansielle instrumenter ha tilsvarende markedsrisiko for en direkte investering i de relevante aksjepapirene, og investorene bør ta råd i henhold til dette. Rente (hvis noen) som skal betales på slike finansielle instrumenter, kan beregnes ut fra verdien av en eller flere aksjer på en gitt dato eller datoer i forhold til en annen dato eller datoer eller ved henvisning til utbytte betalt for en slik egenkapital verdipapirer.

I forhold til slike Finansielle Instrumenter vil ingen utsteder av de relevante aksjepapirene ha deltatt i utarbeidelsen av et tilbudsdokument knyttet til de relevante finansielle instrumenter eller vilkårene i de relevante finansielle instrumenter og PSS vil ikke foreta noen undersøkelse eller henvendelse med hensyn til opplysninger om en slik utsteder som er indeholdt i eller i dokumentene hvorfra slike opplysninger ble hentet ut. Følgelig kan det ikke garanteres at alle hendelser som forekommer før utstedelsesdatoen for de relevante Finansielle Instrumentene (inkludert hendelser som vil påvirke nøyaktigheten eller fullstendigheten av offentlig tilgjengelige dokumenter som brukes av PSS ved utarbeidelse av et tilbudsdokument knyttet til det relevante Finansielle instrumenter) som vil påvirke børskursen på de relevante aksjepapirene, vil bli offentliggjort. Etterfølgende avsløring av slike hendelser eller avsløring av eller manglende opplysning om fremtidige hendelser knyttet til utstederen av slike aksjer kan påvirke børskursen på slike aksjer og dermed handelsprisen eller verdien av slike finansielle instrumenter.

Med mindre annet er angitt i vilkårene for slike Finansielle Instrumenter, vil innehavere av slike Finansielle Instrumenter ikke ha stemmerett eller rett til å motta utbytte eller utbytte eller andre rettigheter med hensyn til de relevante aksjepapirene som slike Finansielle Instrumenter forholde.

Finansielle instrumenter knyttet til indekser

For finansielle instrumenter knyttet til en indeks eller kurv av indekser, på den angitte eller fastsatte dato (er) med hensyn til slike Finansielle Instrumenter, kan investorer motta betaling av et beløp bestemt med henvisning til verdien av den relevante indeksen eller indekser på en bestemt dato eller datoer i forhold til en annen dato eller datoer og / eller fysisk levering av eiendeler knyttet til den relevante indeksen eller indeksene. Renter (hvis noen) som skal betales på slike finansielle instrumenter, kan beregnes ut fra verdien av en eller flere av de relevante indeksene på en gitt dato eller datoer i forhold til en annen dato eller datoer.

Finansielle instrumenter knyttet til valutaer

For finansielle instrumenter knyttet til en eller flere valutaer, på de angitte eller fastsatte datoene for slike Finansielle Instrumenter, kan investorer motta betaling av et beløp som er bestemt med henvisning til verdien av de relevante valutaene på en gitt dato eller datoer i forhold til en annen dato eller datoer. Renter (hvis noen) som skal betales på slike Finansielle Instrumenter, kan beregnes med henvisning til verdien av en eller flere av de relevante valutaene på en gitt dato eller datoer i forhold til en annen dato eller datoer.

Fluktuasjoner i valutakurser av den aktuelle valutaen (eller en eller flere av valutaene i en kurv med valutaer) vil påvirke verdien av Finansielle instrumenter knyttet til slik valuta eller valutaer. Videre kan investorer som har til hensikt å konvertere gevinster eller tap fra mottak av penger fra eller salg av slike finansielle instrumenter til deres hjem valuta, bli påvirket av svingninger i valutakurser mellom deres hjem valuta og den aktuelle valutaen (eller en eller flere av valutaene i en kurv av valutaer). Valutaværdiene kan påvirkes av komplekse politiske og økonomiske faktorer, inkludert statlige tiltak for å fikse eller støtte verdien av en valuta (eller en eller flere av valutaene i en kurv av valutaer), uavhengig av andre markedskrefter. Kjøpere av finansielle instrumenter knyttet til valuta eller valutaer risikerer å miste hele investeringen dersom valutakursene i den aktuelle valutaen (eller en eller flere av valutaene i en kurv av valutaer) ikke beveger seg i den forventede retningen.

Hvis ytterligere finansielle instrumenter eller opsjoner knyttet til bestemte valutaer eller bestemte valutaindekser blir utstedt senere, vil leveransen av finansielle instrumenter og opsjoner knyttet til slike valutaer eller valutaindekser, som det er aktuelt, øke i markedet, noe som kan føre til at prisen hvor slike finansielle instrumenter handles på annenhåndsmarkedet for å avta betydelig.

I det ordinære løpet av den daglige valutamarkedet eller markedsutviklingen eller for å håndtere risikoen for eksponering i forhold til eventuelle finansielle instrumenter inngått med deg, PSS og / eller dets tilknyttede selskaper eller en tredjedel Partiet kan inngå, avvikle, avslutte eller lukke helt eller delvis transaksjoner med tredjeparter (Tredjeparts transaksjoner) før, på eller etter tidspunktet for: (i) verdsettelsen av det Finansielle Instrumentet bestemmes; (ii) verdsettelsen av et eksternt markedssett eller referansepunkt som et finansielt instrument refererer til, bestemmes (en fastsettelse); (iii) Finansinstrumentet skyldes å avgjøre; eller (iv) partens rett til å kreve at det finansielle instrumentet blir oppnådd (alle eller noen av disse tider er en relevant tid). Det er mulig at innføring i tredjepartstransaksjoner på en relevant tid kan påvirke valutakursene direkte eller indirekte, noe som igjen kan påvirke verdien av et finansielt instrument til deg, eller verdien av en fikserings- og / eller kan utløse visse bestemmelser i et finansielt instrument.

Finansielle instrumenter knyttet til kreditt for spesifiserte enheter

Finansielle instrumenter kan være knyttet til kreditt for en eller flere spesifiserte enheter og i tilfelle av visse forhold som er angitt i vilkårene for slike Finansielle Instrumenter, PSS eller, eventuelt, den relevante Tredje Partens forpliktelse til å betale beløp under slike Finansielle Instrumenter kan erstattes av en forpliktelse til å betale andre beløp beregnet ut fra verdien av forpliktelser knyttet til en eller flere av disse spesifiserte enheter og / eller å levere slike forpliktelser. I tillegg kan slike finansielle instrumenter som er rentebærende, slutte å bære renter på eller før datoen for forekomsten av slike forhold.

Finansielle instrumenter knyttet til derivater

Finansielle instrumenter kan bli utstedt eller på annen måte inngått, avkastningen som er knyttet til derivatinstrumenter (som kan være komplisert) som søker å modifisere eller replikere investeringsresultatet til bestemte verdipapirer, varer, valutaer, renter, indekser eller markeder på en leveransert eller ikke-leveransert grunnlag. Den Underliggende med hensyn til slike Finansielle Instrumenter har generelt motpartsrisiko og kan ikke utføre på den forventede måten, noe som resulterer i større tap eller gevinstøkning. Slike finansielle instrumenter er utsatt for risiko som kan føre til tap av hele eller deler av verdien av underliggende og dermed påvirke verdien av de finansielle instrumentene negativt. Slike risikoer kan omfatte rente- og kredittrisiko, volatilitet, verdens og lokal markedspris og etterspørsel, og generelle økonomiske faktorer og aktivitet. Det underliggende kan være et derivat som også kan ha svært høy innflytelse innebygd i det som kan vesentlig forstørre markedsbevegelser, noe som betyr at tap i noen tilfeller kan overstige verdien av det relevante derivatinstrumentet og dermed resultere i et totalt tap.

Noen av markedene for derivatinstrumenter er “over-the-counter” eller “interdealer” -markeder, noe som kan være illikvide og er noen ganger gjenstand for større spredninger mellom bud og tilbudspriser enn børshandlede derivater. Deltakerne i slike markeder er vanligvis ikke gjenstand for kredittvurdering og tilsynsovervåking, noe som ville være tilfelle med medlemmer av “utvekslingsbaserte” markeder. Dette utsetter investorer i finansielle instrumenter knyttet til slike derivater til risikoen for at en motpart ikke vil avgjøre en transaksjon i samsvar med vilkårene sine fordi motparten har et kreditt- eller likviditetsproblem eller fordi motparten misligholder av en annen grunn. Forsinkelser i oppgjøret kan også skyldes tvister over vilkårene i den relevante derivatkontrakten (uansett eller ikke bona fide), ettersom slike markeder kan mangle de etablerte regler og prosedyrer for rask løsning av tvister blant markedsdeltakere som finnes i “utvekslingsbaserte” markeder. Disse faktorene kan føre til at verdien av et finansielt instrument reduseres. Slike “motpartsrisiko” er tilstede i alle “over-the-counter” eller bilaterale swaps, og fremheves i kontrakter med lengre løpetider hvor uforutsette hendelser kan gripe inn for å forhindre oppgjør. Verdsettelsen av over-the-counter derivat transaksjoner er også gjenstand for større usikkerhet og variasjon enn det som er av børshandlede derivater og verdsettelser fra en part kan avvike fra verdsettelser fra en tredjepart eller verdien ved likvidasjon av den aktuelle transaksjonen. Under visse omstendigheter kan det ikke være mulig å oppnå markedsnoteringer for verdien av en over-the-counter derivat transaksjon.

Finansielle instrumenter knyttet til varer og / eller råvarer Futures

For finansielle instrumenter knyttet til en vare eller kurv med varer eller råvare futures, på den angitte eller fastsatte dato (er) med hensyn til slike Finansielle Instrumenter, kan investorer motta betaling av et beløp bestemt med henvisning til verdien av Relevante varer eller futures kontrakter på en gitt dato eller datoer i forhold til en annen dato eller datoer. Rente (hvis noen) som skal betales på slike finansielle instrumenter, kan beregnes ut fra verdien av en eller flere varer på en gitt dato eller datert i forhold til en annen dato eller datoer eller ved referanse til en eller flere råvare futures kontrakter.

Investorer bør merke seg at bevegelsene i prisen på varen eller kurven av varer kan være gjenstand for betydelige svingninger som ikke kan korrelere med endringer i rentenivåer, valutaer eller andre indekser og tidspunktet for endringer i relevant pris på råvare eller varer kan påvirke det faktiske avkastningen til investorer, selv om gjennomsnittlig nivå er i samsvar med forventningene sine. Generelt, jo tidligere endringen i prisen eller prisene på varene, jo større er effekten på avkastningen.

Commodity futures markeder er svært volatile. Råvaremarkedene påvirkes blant annet av endring av tilbud og etterspørselsrelasjoner, vær, regjerings-, landbruks-, handels- og handelsprogrammer og politikk utformet for å påvirke råvarepriser, verdenspolitiske og økonomiske hendelser og renteendringer. Videre innebærer investeringer i terminer og opsjonskontrakter ytterligere risikoer, inkludert, uten begrensning, innflytelse (marginen er vanligvis en prosentandel av kontraktens pålydende og eksponeringen kan være nesten ubegrenset). En innehaver av en futuresposisjon kan finne slike posisjoner bli illikvide fordi visse råvareutvekslinger begrenser svingninger i visse terminkontraktpriser i løpet av en enkelt dag ved forskrifter kalt “daglige prisfluktueringsgrenser” eller “daglige grenser”. Under slike daglige grenser kan det i løpet av en enkelt handelsdag ikke utføres til priser utover de daglige grenser. Når prisen på en kontrakt for en bestemt fremtid er økt eller redusert med et beløp som tilsvarer den daglige grensen, kan stillinger i fremtiden ikke bli tatt eller likvideres med mindre handelsmenn er villige til å drive handler innen eller innenfor grensen. Dette kan hindre at en innehaver straks avvikler ugunstige stillinger og utsetter det for betydelige tap.

Futures kontraktspriser i ulike varer har til og med overskritt den daglige grensen i flere sammenhengende dager med liten eller ingen handel. Lignende hendelser kan forhindre likvidasjon av ugunstige stillinger og underkaste en investor i et finansielt instrument knyttet til slike kontraktspriser til betydelige tap.

Markedsprisen for slike finansielle instrumenter kan være volatil og kan avhenge av gjenværende tid til å utøve eller innløse og volatiliteten i prisen på varen eller råvarene. Prisen på varen eller råvarene kan bli påvirket av økonomiske, økonomiske og politiske hendelser i en eller flere jurisdiksjoner, inkludert faktorer som påvirker utveksling (er) eller anførselssystem (er) som slike varer kan handles på.

Finansielle instrumenter knyttet til private equity eller illikvide eiendeler

Finansielle instrumenter kan være knyttet til en underliggende som er underlagt juridiske eller andre restriksjoner på overføring eller som ikke eksisterer i likvide markeder, som for eksempel aksjer i private selskaper. Markedsprisene, om noen av slike aksjer, har en tendens til å være mer volatile, og det kan være umulig å selge slike aksjer, når det er ønskelig, eller å realisere virkelig verdi i tilfelle av salg. Slike verdipapirer kan hverken være notert på børs eller handles i et over-the-counter-marked. Som følge av fraværet av et offentlig handelsmarked for disse aksjepapirene, vil de sannsynligvis være mindre likvide enn børsnoterte aksjer. Det kan være betydelige forsinkelser i forsøk på å selge aksjer som ikke er børsnoterte. Selv om disse aksjepapirene kan selges i privatforhandlede transaksjoner, kan prisene realisert fra dette salg være mindre enn de opprinnelig betalte. Videre er selskaper som ikke har registrert eller handlet med aksjer, ikke underlagt opplysninger og andre krav til investorbeskyttelse som ville være gjeldende hvis deres aksjer var registrert eller børsnotert.

I tillegg kan en utvekslings- eller reguleringsmyndighet suspendere handel i en bestemt kontrakt, bestille umiddelbar likvidasjon og oppgjør av en bestemt kontrakt, eller bestemme at handel med en bestemt kontrakt kun skal gjennomføres for likvidasjon. Posisjonens likviditet kan føre til betydelige uventede tap, og dermed kan investorer i Finansielle Instrumenter knyttet til dette også lide betydelige uventede tap.

Finansielle instrumenter knyttet til verdipapirer med lav kredittkvalitet

Finansielle instrumenter kan knyttes til spesielt risikable investeringer som også kan gi potensialet til tilsvarende høy avkastning. Som et resultat er det en betydelig risiko for at en investor i et slikt finansielt instrument kan miste hele eller vesentlig hele sin investering. Underliggende forhold knyttet til slike finansielle instrumenter kan bli vurdert lavere enn investeringsklasse og kan derfor anses å være “uønskede obligasjoner” eller ubehagelige verdipapirer (se også “Finansielle instrumenter knyttet til verdipapirer” nedenfor).

Finansielle instrumenter knyttet til vanskelige verdipapirer

Finansielle instrumenter kan være knyttet til verdipapirer i utstedere i svak økonomisk tilstand, har dårlig driftsresultat, har betydelige kapitalbehov eller negativ nettoverdi, står overfor spesielle konkurranse- eller produktforstyrrelser, eller som er involvert i konkurs eller omorganisering. Slike finansielle instrumenter kan medføre betydelige risikoer som kan medføre betydelige eller til og med totale tap av beløpet som investeres i slike finansielle instrumenter. Blant risikoen knyttet til finansielle instrumenter knyttet til slike investeringer er at det ofte kan være vanskelig å skaffe seg informasjon om den faktiske tilstanden til utstederen av relevant underliggende; Verdien av det relevante Underliggende kan bli ugunstig påvirket av lover som blant annet gjelder sviktige overføringer og andre ugyldige overføringer eller utbetalinger, utlåneransvar og domstols makt til å forkaste, redusere, underordne eller avskrive bestemte krav; Markedsprisen på det relevante Underliggende kan være gjenstand for brå og uregelmessige markedsbevegelser og over gjennomsnittlig prisvolatilitet, og spredningen mellom tilbuds- og tilbudsprisene på det relevante Underliggende kan være større enn det som er aktuelt i andre verdipapirmarkedene. Det kan ta flere år for markedsprisen på det relevante underliggende å reflektere dens egenverdi; i en bedriftsreorganisasjon kan det ikke være mulig å gjennomføre omorganiseringen (på grunn av for eksempel manglende oppnåelse av nødvendige godkjenninger); og i en likvidasjon (både inn og ut av konkurs) og en omorganisering eksisterer det risiko for at likvidasjonen eller omorganiseringen blir forsinket (for eksempel til ulike forpliktelser, faktiske eller betingede, er oppfylt) eller vil resultere i en distribusjon av kontanter eller en ny sikkerhet hvis verdi vil være mindre enn kjøpesummen til relevant underliggende.

Finansielle instrumenter knyttet til Investeringer i nye eller voksende markeder

Finansielle instrumenter kan være knyttet til verdipapirer fra utstedere som ikke er lokalisert i eller er regulert i utviklede land eller verdipapirer som ikke er nominert i valutaen til eller ikke handles i utviklede land. Investeringer i slike finansielle instrumenter innebærer visse spesielle risikoer, herunder risiko knyttet til politisk og økonomisk usikkerhet, ugunstig statspolitikk, restriksjoner på utenlandsk investering og valutakonvertering, valutakursendringer, mulige lavere nivåer av offentliggjøring og regulering og usikkerhet om statusen , tolkning og anvendelse av lover, inkludert, men ikke begrenset til, de som vedrører ekspropriasjon, nasjonalisering og konfiskering. Bedrifter som ikke er lokalisert i utviklede land, er heller ikke generelt underlagt enhetlig regnskaps-, revisjons- og finansiell rapporteringsstandard, og revisjonspraksis og krav kan ikke være sammenlignbare med de som gjelder for selskaper i utviklede land. Videre har verdipapirer som ikke handles i utviklede land, en tendens til å være mindre likvide og prisene på slike verdipapirer er mer volatile. I tillegg kan oppgjør av bransjer i noen slike markeder være mye langsommere og mer utsatt for svikt enn i markeder i industrilande. Økte varemerkekostnader samt administrative vanskeligheter (for eksempel anvendeligheten av lovene i jurisdiksjonene i fremvoksende eller utviklingsland til vaktmestere i slike jurisdiksjoner under ulike omstendigheter, inkludert konkurs, evne til å gjenopprette tapte eiendeler, ekspropriasjon, nasjonalisering og rekordtilgang) kan kommer også fra vedlikehold av eiendeler i slike nye eller utviklingsland.

Finansielle instrumenter knyttet til fondandeler inkludert hedgefond

Hvor det underliggende er eller knytter seg til en eller flere fond, gjenspeiler de aktuelle finansielle instrumentene resultatene av slike midler, som kan være “hedge funds”.

Et sikringsfond kan handle og investere i et bredt spekter av investeringsinteresser som gjeld og aksjer, verdipapirer og valuta og kan inngå derivattransaksjoner, inkludert, uten begrensning, futures og opsjoner. Et sikringsfond kan ofte være illikvide og kan bare handles hver måned, kvartalsvis eller enda mindre hyppig. Av alle disse årsakene og de som er beskrevet nedenfor, anses det å være risikabelt å investere direkte eller indirekte i hedgefond. Hvis det underliggende er et sikringsfond som ikke utfører tilstrekkelig, vil verdien falle, muligens til null. Sikringsfondet (er) som gjenspeiles i det aktuelle Underliggende fra tid til annen og dets / deres sikringsfonds handelsrådgivere, samt markedene og instrumentene de investerer i, er ofte ikke gjenstand for gjennomgang av myndigheter, selvregulerende organisasjoner eller andre tilsynsmyndigheter.

Følgende er en ikke-uttømmende liste over risikoen forbundet med å investere i hedgefond:

(a) Investeringsleder

Utførelsen av et sikringsfond vil avhenge av utførelsen av investeringene valgt av nøkkelpersoner knyttet til den daglige driften av investeringsforvalteren til det aktuelle hedgefondet og på ekspertisen til slike nøkkelpersoner. Eventuell tilbaketrekking eller annen opphør av investeringsaktiviteter på vegne av investeringsforvalteren av noen av disse personene kan resultere i tap og / eller oppsigelse eller oppløsning av relevant hedgefond. Investeringsstrategien, investeringsrestriksjonene og investeringsmålene til et sikringsfond gir investeringsforvalteren et betydelig skjønn til å investere eiendelene derav og det kan ikke garanteres at investeringsforvalterens investeringsbeslutninger vil være lønnsomme eller effektivt vil sikre seg mot risikoen for markedet eller andre betingelser og dermed slike beslutninger kan føre til at verdien av det aktuelle hedgefondet faller.

En investeringsforvalter kan motta ytelsesrelaterte avgifter, noe som kan være betydelig. Måten å beregne slike avgifter kan skape et incitament for investeringsforvalteren til å foreta investeringer som er mer risikofylte eller mer spekulative enn det ville være tilfelle dersom slike gebyrer ikke ble betalt til investeringsforvalteren. I tillegg, da ytelsesgebyrene kan beregnes på grunnlag av både urealiserte og realiserte gevinster på det relevante sikringsfondets eiendeler, kan slike gebyrer være større enn om de bare var basert på realiserte gevinster. Hvis et sikringsfond ikke utfører eller ikke utfører tilstrekkelig til å dekke avgiftene, vil verdien av den relevante sikringsfondet falle og kan falle til null.

(b) Manglende segregering av eiendeler

En hovedmegler kan være eller måtte være utnevnt i forhold til et hedgefond og vil derfor være ansvarlig for varetekt, clearing, finansiering og rapporteringstjenester i forhold til verdipapirtransaksjonene som inngås av den relevante investeringsforvalteren. Når investeringer av et sikringsfond klassifiseres av den aktuelle hovedmegler som sikkerhet, kan de ikke skilles fra en slik megler fra egne investeringer. Som et resultat kan slike investeringer være tilgjengelige for kreditorer til en slik hovedmegler i tilfelle konkursen, og det relevante sikringsfondet kan miste noen eller all sin interesse for slike investeringer.

(c) Sikringsrisiko

En investeringsforvalter kan utnytte tegningsretter, futures, terminkontrakter, swaps, opsjoner og andre derivater som involverer verdipapirer, valutaer, renter, varer og andre aktivakategorier (og kombinasjoner av det foregående) med det formål å etablere “markedsnøytrale “arbitrage stillinger som en del av sine handelsstrategier og å sikre seg mot bevegelser i kapitalmarkedene. Sikring mot verdifall av porteføljeposisjon eliminerer ikke svingninger i verdiene til porteføljeposisjoner eller hindrer tap dersom verdiene til slike stillinger faller, men etablerer andre stillinger som er utformet for å få tak i samme utvikling, og dermed moderat nedgangen i porteføljeposisjoner ‘verdi. Slike sikringstransaksjoner kan også begrense muligheten for gevinster dersom verdien av porteføljeposisjonen skal øke. Videre kan det ikke alltid være mulig for investeringsforvalter å utføre sikringstransaksjoner, eller å gjøre det til priser, priser eller nivåer som er fordelaktige for sikringsfondet. Suksessen til eventuelle sikringstransaksjoner vil være underlagt bevegelsene i retning av verdipapirpriser, valuta og renter, og stabilitet eller forutsigbarhet av prisforhold. Selv om et sikringsfond kan inngå slike transaksjoner for å redusere valutakurs og renterisiko, kan uventede endringer i valuta eller renter føre til dårligere overordnet ytelse for sikringsfondet enn hvis det ikke hadde vært engasjert i slike sikringstransaksjoner. I tillegg kan graden av korrelasjon mellom prisbevegelser av instrumentene som brukes i en sikringsstrategi og prisbevegelser i porteføljeposisjonen som sikres, variere. Videre kan investeringsforvalter av en rekke grunner ikke, eller kanskje ikke, søke å etablere en perfekt sammenheng mellom slike sikringsinstrumenter og porteføljebeløpene som sikres. En ufullstendig korrelasjon kan forhindre et sikringsfond i å oppnå den tiltenkte sikringen eller eksponere et sikringsfond til risiko for tap.

(d) Utnyttelse

Hedgefond kan være i stand til å låne (eller ansette løftestang) uten begrensning og kan benytte ulike kredittlinjer og andre former for innflytelse, inkludert swaps og tilbakekjøpsavtaler. Mens innflytelse gir muligheter for å øke et hedgefonds totale avkastning, har det potensielt økt tap også. Dersom inntekt og verdsettelse på investeringer foretatt med lånefond er mindre enn de påkrevde rentebetalinger på lånene, vil verdien av sikringsfondet reduseres. I tillegg vil eventuelle hendelser som negativt påvirker verdien av en investering av et hedgefond, bli forstørret i den grad slik sikringsfond er utnyttet. Den kumulative effekten av bruk av innflytelse fra et sikringsfond i et marked som beveger seg ugunstig mot slike sikringsfonds investeringer, kan føre til et betydelig tap for sikringsfondet som ville være større enn hvis sikringsfondet ikke var utnyttet. Videre kan enhver bruk av sikringsfond i swaps og andre derivater for å få eksponering mot visse investeringer utnytte sikringsfondets eiendeler og underkaste risikoen beskrevet ovenfor.

(e) Risiko knyttet til bruk av marginlån

En investeringsforvalters forventede bruk av kortfristede lån vil føre til ytterligere risiko for det relevante sikringsfondet. For eksempel, hvis verdipapirer som er pantsatt til meglere for å sikre et sikringsfonds marginalregnskapsnedgang i verdi, kan et slikt hedgefond være underlagt “margin call”, i henhold til hvilket det må enten sette inn ekstra midler med megleren eller være gjenstand for obligatorisk likvidasjon av de pantsatte verdipapirene for å kompensere for verdifallet. I tilfelle av en plutselig nedgang i verdien av sikringsfondets eiendeler, kan investeringsforvalteren ikke være i stand til å likvidere eiendeler raskt nok til å betale margingjenværende. I et slikt tilfelle kan den relevante føremegleren likvidere tilleggsmidler av sikringsfondet, etter eget skjønn, for å tilfredsstille en slik margingjeld. Prinsippene for visse opsjoner som handles på utvekslinger utenfor USA, kan betales på margin. Hvis investeringsforvalter selger en opsjon på en futureskontrakt, kan det være nødvendig å sette inn margin i et beløp som er lik marginskravet etablert for futureskontrakten som ligger til grund for opsjonen, og i tillegg et beløp som er vesentlig lik premien for opsjonen . Marginekravet på opsjonsskriving, selv om det er justert for å gjenspeile sannsynligheten for at opsjonsalternativer ikke vil bli utøvd, kan faktisk være høyere enn de som er pålagt i handel i futuresmarkedet direkte. Hvorvidt noen margininnskudd vil bli pålagt for over-the-counter opsjoner vil avhenge av avtalen fra transaksjonspartene.

(f) Lav kredittkvalitet og ubehagelige verdipapirer

Hedgefond kan investere i verdipapirer knyttet til spesielt risikofylte investeringer eller til verdipapirer fra utstedere i svak økonomisk tilstand, opplever dårlige driftsresultat, har betydelige kapitalbehov eller negativ nettoverdi, står overfor spesielle konkurranse- eller produktforstyrrelser, eller som er involvert i konkurs eller omorganiseringsprosedyrer. Investeringer av denne typen kan innebære betydelige risikoer som kan føre til betydelige eller, til tider, til og med totale tap. Noen av risikoene knyttet til investeringer i slike enheter er beskrevet i “Finansielle instrumenter knyttet til lavkvalitetspapirer” og “Finansielle instrumenter knyttet til verdipapirer” ovenfor.

(g) Derivater

Hedgefond kan investere i derivatinstrumenter (hvorav noen kan være komplekse) som søker å modifisere eller replikere investeringsresultatet til bestemte verdipapirer, råvarer, valutaer, renter, indekser eller markeder på en leveransert eller ikke-leveransert basis. Disse instrumentene har generelt motpartsrisiko og er underlagt risikoen beskrevet i “Finansielle instrumenter knyttet til derivater” ovenfor.

Hedgefond kan også kjøpe eller selge opsjoner på en rekke underliggende eiendeler. Risikoen for å skrive (selger) alternativer er ubegrenset fordi opsjonsforfatteren må kjøpe (i tilfelle av et sett) eller selge (ved en samtale) den underliggende sikkerheten til en viss pris ved utøvelse. Det er ingen grense for prisen et sikringsfond måtte måtte betale for å oppfylle sine forpliktelser som opsjonsforfatter. Som eiendeler som ikke har noen verdi ved oppgjøret, kan opsjoner innføre et betydelig ekstra element av innflytelse og risiko for et hedgefonds markedseksponering. Bruken av visse opsjonsstrategier kan gi et sikringsfond til investeringsstap som er signifikante selv i sammenheng med stillinger som den relevante investeringsforvalteren har riktig forventet retningen for markedspriser eller prisforhold.

(h) Spesielle risikoer knyttet til handel med over-the-counter derivater

Noen av markedene der et sikringsfond kan påvirke derivattransaksjoner, er “over-the-counter” eller “interdealer” -markeder, som kan være illikvide og er noen ganger gjenstand for større spredninger mellom tilbuds- og tilbudspriser enn utvekslings- handlede derivattransaksjoner. Deltakerne i slike markeder er vanligvis ikke gjenstand for kredittvurdering og tilsynsovervåking, noe som ville være tilfelle med medlemmer av “utvekslingsbaserte” markeder. Dette utsetter sikringsfondet for risikoen for motpartsstandard eller en forsinkelse i oppgjør og dermed risikoen beskrevet i “Finansielle instrumenter knyttet til derivater” ovenfor. Disse faktorene kan føre til at et sikringsfond får tap på grunn av ugunstige markedsbevegelser mens erstatningstransaksjoner utføres eller på annen måte. Slike “motpartsrisiko” er fremhevet der sikringsfondet har konsentrert sine transaksjoner med en enkelt eller liten gruppe motparter. Et sikringsfond er generelt ikke begrenset fra å håndtere noen bestemt motpart eller fra å konsentrere noen eller alle sine transaksjoner med en motpart. I tillegg, hvis en investeringsforvalter engasjerer seg i slike over-the-counter-transaksjoner, vil det relevante sikringsfondet bli utsatt for risikoen for at motparten (vanligvis den relevante hovedmegleren) ikke vil oppfylle sine forpliktelser under transaksjonen. Verdsettelsen av over-the-counter derivat transaksjoner er også gjenstand for større usikkerhet og variasjon enn valutatermittede derivater. Verdiendringsverdien av en derivattransaksjon kan avvike fra likvidasjonsverdien av slik transaksjon, og verdsettelsen fra et sikringsfonds motpart til slike transaksjoner kan avvike fra verdsettelsen fra en tredjepart eller verdien ved likvidasjon av transaksjon. Under visse omstendigheter kan det ikke være mulig for et sikringsfond å oppnå markedsnoteringer for verdien av en over-the-counter derivat transaksjon. Et sikringsfond kan også ikke være i stand til å lukke ut eller inngå en offsetting over-the-counter derivat transaksjon på et tidspunkt det ønsker å gjøre det, noe som medfører betydelige tap. Spesielt kan avslutningen av en over-the-counter derivat transaksjon vanligvis bare skje med samtykke fra motparten til transaksjonen. Hvis slik samtykke ikke er oppnådd, vil et sikringsfond ikke kunne lukke sine forpliktelser og kunne lide tap.

(i) Illikvide investeringer

Hedgefond kan foreta investeringer som er gjenstand for juridiske eller andre restriksjoner på overføring eller som ikke eksisterer i likvide markeder, som for eksempel verdipapirer i private selskaper, og er underlagt risikoen beskrevet i “Finansinstrumenter knyttet til private equity eller Iliquid eiendeler og eiendommer “ovenfor. I tillegg kan futuresposisjoner tatt av et sikringsfond bli illikvide fordi for eksempel visse råvareutvekslinger begrenser svingninger i visse terminkontraktpriser i løpet av en enkelt dag ved forskrifter som kalles “daglige prisfluktueringsgrenser” eller “daglige grenser” som beskrevet i “Finansielle instrumenter knyttet til råvarer og / eller råvarer Futures” ovenfor.

(j) Juridiske og regulatoriske risikoer

Rettslige og regulatoriske endringer kan påvirke et hedgefond negativt. Regulering av investeringsvogner, som hedgefond og mange av de investeringer som en investeringsforvalter har lov til å utføre på vegne av et hedgefond, er fortsatt i utvikling og kan derfor endres. I tillegg er mange myndigheter, selvregulerende organisasjoner og utvekslinger autorisert til å ta ekstraordinære tiltak i tilfelle markedssituasjoner. Effekten av fremtidig lovlig eller regulatorisk endring i et hedgefond er umulig å forutsi, men kan være betydelig og negativ.

(k) Short-selling

En kort salg innebærer salg av en sikkerhet som et sikringsfond ikke eier i håp om å kjøpe samme sikkerhet (eller en sikkerhetsutveksling derav) på et senere tidspunkt til en lavere pris. For å levere til kjøperen må sikringsfondet låne sikkerheten og er forpliktet til å returnere sikkerheten til långiveren, som oppnås ved senere kjøp av sikkerheten. Sikringsfondet realiserer et overskudd eller tap som følge av en kort salg dersom sikkerhetsprisen reduseres eller øker henholdsvis mellom datoen for den korte salget og datoen hvor sikringsfondet dekker sin korte posisjon, dvs. kjøper sikkerhet for å erstatte den lånte sikkerheten. En kort salg innebærer teoretisk ubegrenset risiko for en økning i markedsprisen på sikkerheten som vil resultere i et teoretisk ubegrenset tap.

(l) Commodities and Commodity Futures

Et sikringsfond kan investere i varer og / eller råvare futures og derfor være underlagt blant annet risikoen beskrevet i “Finansielle instrumenter knyttet til råvarer og / eller råvarer Futures” ovenfor.

(m) Hedgefondskompensasjon

Et sikringsfond gir vanligvis en ytelsesavgift eller -fordeling, utover et grunnleggende rådgivningsgebyr, til sin generelle partner, investeringsansvarlig eller person som tjener i tilsvarende kapasitet. Prestasjonsavgifter eller tildelinger kan skape et incitament for en investeringsforvalter å velge risikofylte eller mer spekulative underliggende investeringer enn ellers ville være tilfelle.

(n) “Myk dollar” betalinger

Ved å velge meglere, banker og forhandlere til å gjennomføre transaksjoner på vegne av et hedgefond, kan en investeringsforvalter vurdere faktorer som pris, megleres, bankers og / eller forhandlers evne til raskt og pålitelig å gjennomføre transaksjoner, deres fasiliteter, den operasjonelle effektiviteten med hvilken transaksjoner utføres, deres økonomiske styrke, integritet og stabilitet og konkurransekraften i provisjonsrater i forhold til andre meglere, banker og forhandlere, samt kvaliteten, omfanget og frekvensen av produkter eller tjenester som tilbys eller utgifter betalt av slike meglere, banker og forhandlere. Produkter og tjenester kan omfatte forskningsartikler som brukes av investeringsforvalteren ved å ta investeringsbeslutninger, og utgifter som er betalt kan inkludere generelle overheadutgifter til investeringsforvalteren. Slike “myke dollar” -fordeler kan føre til at en investeringsforvalter utfører en transaksjon med en bestemt megler, bank eller forhandler, selv om den kanskje ikke tilbyr de laveste transaksjonsgebyrene. En investeringsforvalter er ikke pålagt å (i) få de laveste meglerprovisjonene, eller (ii) kombinere eller ordne ordrer for å oppnå de laveste meglerprovisjonene på sin meglerforretning. Hvis en investeringsforvalter bestemmer at mengden provisjoner belastet av megler er rimelig i forhold til verdien av megler- og forskningsprodukter eller tjenester levert av en slik megler, kan den utføre transaksjoner som slike meglerprovisjoner er større enn provisjonene en annen megler kan belaste. Slike meglerprovisjoner kan betales til meglere som utfører transaksjoner for den relevante administrerte kontoen, og som leverer, betaler eller refunderer en del av sikringsfondets meglerprovisjoner til sikringsfondet for betaling av kostnaden for eiendom eller tjenester (for eksempel forskningstjenester , telefonlinjer, nyheter og tilbudsutstyr, datatilbehør og publikasjoner) benyttet av relevant investeringsforvalter eller dets tilknyttede selskaper. En investeringsforvalter vil ha muligheten til å bruke “myke dollar” generert av investeringsaktivitetene for å betale for eiendommen og tjenestene som er beskrevet ovenfor. Begrepet “myke dollar” refererer til kvittering fra en investeringsforvalter av eiendommer og tjenester levert av meglere (eller futures commissioners i forbindelse med futures transaksjoner) uten kontant betaling av en slik investeringsforvalter basert på volumet av inntekter generert fra meglerprovisjoner for transaksjoner utført for kunder av investeringsforvalteren. En investeringsforvalter vil vurdere mengden og arten av forskningstjenester levert av meglere, samt i hvilken grad slike tjenester er påberopes, og vil forsøke å tildele en del av meglerforretningen til den relevante administrerte kontoen på grunnlag av disse betraktninger.

(o) Spesielle risikoer knyttet til handel i terminkontrakter

Hedgefond kan engasjere seg i forward trading. Terminkontrakter, i motsetning til terminkontrakter, handles ikke på børser og er ikke standardiserte, men banker og forhandlere fungerer som oppdragsgivere i disse markedene, og forhandler hver transaksjon på individuell basis. Fremover og “kontant” -handel er vesentlig uregulert; Det er ingen begrensning på daglige prisbevegelser, og spekulative stillingsgrenser gjelder ikke. Hovedstolene som handler i terminsmarkedet, er ikke pålagt å fortsette å lage markeder i valutaene eller råvarene de handler, og disse markedene kan oppleve perioder med illikviditet, noen ganger av betydelig varighet. Det har vært perioder hvor visse deltakere på disse markedene ikke har kunnet sitere priser for bestemte valutaer eller varer eller har sitert priser med en uvanlig stor spredning mellom prisen de var villig til å kjøpe og det de var villig til å selge . Forstyrrelser kan forekomme i ethvert marked som handles av hedgefondene på grunn av uvanlig høyt handelsvolum, politisk inngrep eller andre faktorer. Markedets likviditet eller forstyrrelse kan føre til store tap i et hedgefond.

(p) Konsentrasjon av investeringer

Selv om et sikringsfond generelt vil sikte på å investere i diversifiserte investeringer, kan investeringsforvalteren for et hedgefond investere slike sikringsfonds eiendeler i et begrenset antall investeringer som kan konsentreres i enkelte land, bransjer, sektorer av en økonomi og / eller utstedere. Som et resultat av dette, selv om investeringer i hedgefond skal diversifiseres, kan den negative effekten på verdien av det relevante hedgefondet fra ugunstige bevegelser i et bestemt land, økonomi eller industri eller verdien av verdipapirene i en bestemt utsteder være betydelig større enn hvis et slikt sikringsfond ikke hadde lov til å konsentrere sine investeringer i en slik grad.

(q) Omsetning

Hedgefond kan investere på grunnlag av visse kortsiktige markedsforhold. Som følge av dette forventes omsetningsraten innenfor hedgefondene å være betydelig, potensielt med betydelige meglerprovisjoner, gebyrer og andre transaksjonskostnader.

(r) Operasjonell og menneskelig feil

Suksessfondets suksess er delvis avhengig av den relevante investeringsforvalterens nøyaktige beregning av prisforhold, kommunikasjon av nøyaktige handelsinstrukser og løpende stillingevalueringer. I tillegg kan en investeringsforvalters strategier kreve aktiv og løpende styring av varighet og andre variabler og dynamiske tilpasninger til sikringsfondets posisjoner. Det er mulighet for at man gjennom menneskelige feil, tilsyn eller operasjonelle svakheter kan oppstå feil i denne prosessen og føre til betydelige handelsmessige tap og en negativ innvirkning på nettoverdien til den aktuelle hedgefondet.

(e) Pålitelighet av verdsettelser

Hedgefond er verdsatt i henhold til sikringsfondets instrument som styrer slike verdivurderinger. De styrende virkemidlene til hedgefondene fastslår generelt at verdipapirer eller investeringer som er illikvide, ikke handles på en børs eller i et etablert marked eller som ingen verdi kan bestemmes lett, vil bli tildelt en slik virkelig verdi som investeringsforvalteren kan bestemme i dens dom basert på ulike faktorer. Slike faktorer inkluderer, men er ikke begrenset til, samlede forhandler sitater eller uavhengige vurderinger. Slike verdivurderinger kan ikke være en indikasjon på hva den faktiske rettferdige markedsverdien ville være i et aktivt, flytende eller etablert marked.

(t) Investeringsstrategier

Hedgefond er en relativt heterogen aktivaklasse hvor investeringsforvalterne kan bestemme sine strategier etter eget skjønn. Som en konsekvens er det ingen vanlig akseptert definisjon for strategier ansatt av hedgefond. Det kan til og med være umulig å knytte visse hedgefond med bare en bestemt definisjon av en strategi. Videre er det ulike nivåer på hvilke klassifiseringer som kan gjøres: En generell strategi består av ulike delstrategier som kan være svært forskjellige fra hverandre.

Finansielle instrumenter kan være knyttet til eller være futures eller opsjoner eller utstedt som “over the counter” eller bilaterale kontrakter som det ikke er noe handelsmarked for.

Finansielle instrumenter knyttet til eller som Futures

Transaksjoner i futures innebærer plikt til å foreta, eller ta, levering av den underliggende eiendelen i kontrakten på en fremtidig dato, eller i noen tilfeller for å avgjøre stillingen med kontanter. De har en høy grad av risiko. Den “gearing” eller “leverage” som ofte er tilgjengelig i futures trading betyr at en liten bevegelse kan føre til en forholdsvis mye større bevegelse i verdien av investeringen, og dette kan virke mot en investor så vel som for den. Fremtidige transaksjoner har en betinget forpliktelse, og investorer bør være oppmerksomme på konsekvensene av dette, spesielt eventuelle margineringsbehov.

Marginerte transaksjoner krever at kjøperen foretar en serie betalinger mot kjøpesummen, i stedet for å betale hele kjøpesummen umiddelbart. Hvis en investor handler i kontrakter for forskjeller eller salgsmuligheter, kan det opprettholde et totalt tap av marginen den legger inn for å etablere eller opprettholde en stilling. Hvis markedet beveger seg mot en investor, kan det bli pålagt å betale betydelig tilleggsmargin med kort varsel for å opprettholde stillingen. Hvis den ikke klarer det innen den påkrevde tiden, kan posisjonen bli likvidert med tap, og det vil være ansvarlig for det resulterende underskuddet. Selv om en transaksjon ikke er marginert, kan den fortsatt ha forpliktelse til å foreta ytterligere utbetalinger under visse omstendigheter utover det beløp som er betalt når det inngikk kontrakten.

Finansielle instrumenter knyttet til eller som er Valg

Finansielle instrumenter kan være lined til alternativer med forskjellige egenskaper underlagt følgende forhold.

Kjøpsalternativer:
Kjøpsopsjoner innebærer mindre risiko enn salgsopsjoner fordi, hvis prisen på den underliggende eiendelen beveger seg mot investor, kan det ganske enkelt tillate valget å bortfalle. Det maksimale tapet er begrenset til premien, pluss eventuelle provisjon eller andre transaksjonsgebyrer.

Skrivealternativer:
Hvis en investor skriver et alternativ, er risikoen involvert betydelig større enn kjøpsmulighetene. Det kan være ansvarlig for margin for å opprettholde sin posisjon og et tap kan opprettholdes godt over det mottatte premie. Ved å skrive et opsjon, aksepterer investoren en juridisk forpliktelse til å kjøpe eller selge underliggende dersom opsjonen utøves mot den, har imidlertid markedsprisen flyttet seg bort fra utøvelseskursen. Dersom investor allerede eier det underliggende som det har inngått kontrakt om å selge (når opsjonen vil bli kjent som et “dekket anropsalternativ”) reduseres risikoen. Hvis den ikke eier det underliggende (et “avdekket anropsalternativ”), kan risikoen være ubegrenset. Bare erfarne personer bør vurdere å skrive utdekkede alternativer, og deretter først etter å ha sikret alle detaljer om de aktuelle forholdene og potensiell risikoeksponering.

Finansielle instrumenter knyttet til eller som er kontrakter for forskjeller

Kontrakter om opsjoner og opsjoner kan også refereres til som kontrakter for forskjeller. Disse kan være opsjoner og futures på en indeks, samt valuta- og renteswapper. Men i motsetning til andre futures og opsjoner kan disse kontraktene kun avregnes kontant. Investering i en kontrakt for forskjeller bærer de samme risikoene som å investere i en fremtid eller et alternativ, og du bør være oppmerksom på disse som beskrevet ovenfor.

Finansielle instrumenter knyttet til eller som er Utvekslingstransaksjoner i derivater

Mens enkelte valutamarkeder er svært likvide, kan transaksjoner i valutaer eller “ikke-overførbare” derivater innebære større risiko enn å investere i valutaderivater fordi det ikke er et valutamarked hvor man kan lukke en åpen posisjon . Det kan være umulig å avvikle en eksisterende posisjon, å vurdere verdien av stillingen som følge av en valutakurs-transaksjon eller å vurdere risikoeksponeringen. Budpriser og tilbudspriser må ikke siteres, og selv når de er, vil de bli etablert av forhandlere i disse instrumentene, og det kan derfor være vanskelig å fastslå hva som er en rettferdig pris.


D. Markedsfaktorisme

 1. Markedsfaktorer
  1.1 Verdivurdering av et underliggende
  En investering i et hvilket som helst finansielt instrument innebærer risiko for verdien av de relevante underliggende eller kurvbestanddelene som omfatter den relevante underliggende. Verdien av de relevante Underliggende eller relevante kurvbestanddeler kan variere over tid og kan øke eller redusere med henvisning til en rekke faktorer som kan omfatte bedriftsaksjoner, makroøkonomiske faktorer og spekulasjoner. En investering i et hvilket som helst finansielt instrument innebærer risiko for verdien av den relevante Underliggende eller kurvbestanddelene som omfatter den relevante Underliggende. Verdien av de relevante underliggende eller relevante kurvbestanddeler kan variere over tid og kan øke eller redusere med henvisning til en rekke faktorer som kan omfatte bedriftsaksjoner, makroøkonomiske faktorer og spekulasjon1.2 Den underliggende underliggende eller kurvkomponentens historiske ytelse er ikke en indikasjon på fremtidig ytelse
  Den historiske verdien (hvis noen) av de relevante Underliggende eller kurvbestanddelene som omfatter den relevante Underliggende, indikerer ikke sin eller deres fremtidige ytelse. Endringer i verdien av den relevante Underliggende eller en eller flere av de relevante kurvbestanddelene vil, som det er aktuelt, påvirke handelsprisen for de relevante Finansielle Instrumentene.1.3 Grunnlaget for beregning av underliggende nivå eller eventuelle kurvkomponenter kan endres over tid
  Grunnlaget for beregning av nivået for den aktuelle Underliggende eller hvilken som helst kurvkomponent kan fra tid til annen bli endret (som beskrevet i tilbudsdokumenter knyttet til emisjonen av de relevante finansielle instrumenter) som kan påvirke markedsverdien til den relevante Finansielle Instrumenter til enhver tid, og derfor et beløp som skal betales eller leveres ved oppgjør.

  1.4 Verdien av en underliggende eller noen kurvkomponenter vil påvirke verdien av de relevante finansielle instrumentene
  Verdien av relevant underliggende vil påvirke verdien av de relevante finansielle instrumentene. Hvor relevant Underliggende er en kurv, vil verdien av slik Underliggende på en hvilken som helst dag gjenspeile verdien av de relevante kurvbestanddelene på en slik dag. Endringer i sammensetningen av relevant Underliggende og faktorer (inkludert de som er beskrevet her), som enten påvirker eller kan påvirke verdien av de relevante Underliggende eller relevante kurvbestanddeler, vil påvirke verdien av de relevante Finansielle Instrumenter. Når verdien av de underliggende eller noen kurvbestanddeler er bestemt i en annen valuta til oppgjørsvalutaen til de relevante finansielle instrumentene, kan investorene bli utsatt for valutarisiko.

  1,5 Valutakursrisiko
  Fremtidsrettede investorer bør være oppmerksomme på at en investering i finansielle instrumenter kan innebære valutarisiko. For eksempel kan oppgjørsvalutaen til de relevante Finansielle Instrumentene være forskjellig fra valutaen til en investors hjemland jurisdiksjon eller den valutaen som en investor ønsker å motta midler. Utvekslingsrenter mellom valutaer bestemmes av utbuds- og etterspørselsfaktorer i den internasjonale valutaen markeder som påvirkes av makroøkonomiske faktorer, spekulasjon og sentralbank og regjeringens intervensjon eller andre politiske faktorer (herunder innføring av valutakontroll og restriksjoner). Fluktuasjoner i valutakursene kan påvirke verdien av finansielle instrumenter og eventuelle beløp som skal betales for finansielle instrumenter.

  1,6 Renterisiko
  En investering i finansielle instrumenter kan innebære renterisiko der det er svingninger i renten på innskudd i avregningsvalutaen til de relevante finansielle instrumentene. Dette kan påvirke markedsverdien av slike finansielle instrumenter. Renter er avhengig av utbuds- og etterspørselsfaktorer i de internasjonale pengemarkedene som påvirkes av makroøkonomiske faktorer, spekulasjon og sentralbank og statlige inngrep eller andre politiske faktorer. Fluktuasjoner i kortsiktige og / eller langsiktige renter kan påvirke verdien av finansielle instrumenter. Når en underliggende eller en kurvkomponent er en rentesikring, forventes verdien av de finansielle instrumenter knyttet til en slik underliggende eller en slik kurskomponent spesielt å påvirke av rentesvingninger.


 1. Markedsverdi
  Markedsverdien av finansielle instrumenter i løpet av deres løpetid avhenger hovedsakelig av verdien og volatiliteten til relevante underliggende eller relevante kurvkomponenter og rentenivået for instrumenter med sammenlignbare forfall. Nivået på markedsvolatilitet er ikke bare en måling av faktisk volatilitet, men er i stor grad bestemt av prisene på instrumenter som gir investorer beskyttelse mot slik volatilitet på markedet. Prisene på disse instrumentene bestemmes av forsynings- og etterspørselsstyrker i opsjons- og derivatmarkedene generelt. Disse kreftene påvirkes selv av faktorer som faktisk volatilitet i markedet, forventet volatilitet, makroøkonomiske faktorer og spekulasjon. Endringer i rentenivå har generelt samme innvirkning på verdien av finansielle instrumenter som for fastrentede obligasjoner. Stigende renter vil under normale forhold føre til lavere, fallende renter i en høyere verdi av de relevante Finansielle Instrumentene. Hvis Finansielle Instrumenter er kapitalbeskyttet, vil verdien av slike Finansielle Instrumenter i løpet av deres løpetid under normale markedsforhold ikke falle under verdien av en nullkupongobligasjon med tilsvarende løpetid.

 1. Visse sikringshensyn
  Visse risici gjelder for innkjøpere som kjøper finansielle instrumenter for sikringsformål. Prospektive kjøpere som har til hensikt å kjøpe finansielle instrumenter for sikring av deres eksponering mot en underliggende eller noen kurvkomponenter, bør gjenkjenne risikoen ved å utnytte finansielle instrumenter på en slik måte. Ingen forsikring er eller kan gis at verdien av Finansielle Instrumenter vil korrelere med bevegelser i verdien av en Underliggende eller noen kurvkomponenter og sammensetningen av relevante Underliggende eller eventuelle relevante kurvbestanddeler kan endres over tid. Videre kan det ikke være mulig å likvide finansielle instrumenter til en pris som direkte reflekterer verdien av de relevante underliggende eller relevante kurvbestanddeler. Derfor kan det ikke være noen garanti for nivået av eventuelle sammenhenger mellom avkastningen på en investering i et utstedelse av finansielle instrumenter og avkastningen på en direkte investering i de relevante underliggende eller eventuelle relevante kurvbestanddeler. Å ha transaksjoner for å begrense Risiko forbundet med finansielle instrumenter kan ikke være vellykket.

 1. Finansielle instrumenter Kanskje Illikvide
  Finansielle instrumenter som er bilaterale kontrakter eller “skreddersydde kontrakter på kontrakter”, kan ikke ha sekundærmarked, og kan derfor ikke være omsettelige. Det er ikke mulig å forutsi om og i hvilken grad et sekundærmarked kan utvikles i noen Finansielle Instrumenter eller på hvilket pris Finansielle instrumenter vil handle i annenhåndsmarkedet eller om et slikt marked vil være flytende eller illikvide. Søknad kan gjøres for å liste eller sitere eller innrømme handel med finansielle instrumenter på en børs eller anførselssystem som angitt i tilbudsdokumenter knyttet til et emisjon av finansielle instrumenter. Dersom et utstedelse av Finansielle Instrumenter er så notert eller notert eller tatt opp til handel, er PSS ikke garantert at en slik notering eller notering eller opptak til handel vil bli opprettholdt. Det faktum at finansielle instrumenter kan være så notert eller notert eller notert til handel, fører ikke nødvendigvis til større likviditet enn om de ikke var notert eller notert eller notert til trading. Hvis finansielle instrumenter ikke er notert eller notert eller tatt opp til handel på noen børs eller tilbudssystem, kan prisinformasjon for slike finansielle instrumenter være vanskeligere å oppnå, og likviditeten til slike finansielle instrumenter kan bli negativt påvirket. Likviditeten til finansielle instrumenter kan også bli påvirket av begrensninger på tilbud og salg av finansielle instrumenter i enkelte jurisdiksjoner. PS kan, men er ikke forpliktet til, til enhver tid å kjøpe finansielle instrumenter til enhver pris i det åpne markedet eller ved anbud eller privat avtale . Eventuelle finansielle instrumenter som er kjøpt, kan holdes eller videreselges eller overgis for kansellering. Siden PSS kan være den eneste markedsføreren i de relevante Finansielle Instrumentene, kan det sekundære markedet være begrenset. Jo mer begrenset det sekundære markedet er, desto vanskeligere kan det være for innehavere av slike finansielle instrumenter å realisere verdi for slike finansielle instrumenter før avvikling av slike finansielle instrumenter. I forhold til PSS som markedsfører, se “6. Markedsføring for finansielle instrumenter” i “E. interessekonflikter” nedenfor.


E. Interessekonflikter

 1. Transaksjoner som involverer et underliggende
  PSS og / eller dets tilknyttede selskaper kan fra tid til annen engasjere seg i transaksjoner som omfatter en eiendel som omfatter en underliggende for sine / deres proprietære kontoer og / eller for kontoer under sin / deres ledelse. Slike transaksjoner kan ha en positiv eller negativ effekt på verdien av det relevante Underliggende og følgelig på verdien av de relevante Finansielle Instrumenter. Som brukt i denne delen “Interessekonflikter”, skal referanser til en Underliggende anses å inkludere noen av dets bestanddeler, hvis det er aktuelt.

 1. Fungerer i andre kapasiteter
  PSS og / eller dets tilknyttede selskaper kan fra tid til annen opptre i andre kapasiteter med hensyn til finansielle instrumenter, for eksempel beregningsmiddel, agent og / eller indekssponsor. Slike funksjoner kan tillate PSS å bestemme sammensetningen av en Underliggende eller å beregne dens verdi, noe som kan skape interessekonflikter hvor verdipapirer eller andre eiendeler utstedt av PSS selv og / eller noen av dets tilknyttede selskaper kan bli valgt til å være en del av det relevante underliggende , eller hvor PSS opprettholder et forretningsforhold med utstederen av slike verdipapirer eller eiendeler.

 1. Utstedelse av andre derivatinstrumenter med hensyn til et underliggende
  PSS og / eller dets tilknyttede selskaper kan utstede andre derivatinstrumenter med hensyn til en Underliggende, og innføringen av slike konkurrerende produkter på markedet kan påvirke verdien av andre finansielle instrumenter knyttet til samme underliggende.

 1. Gjennomføring av sikringstransaksjoner
  PSS kan bruke alle eller noen av inntektene mottatt fra salg av finansielle instrumenter til å inngå sikringstransaksjoner. PSS mener at slik sikringsaktivitet under normale omstendigheter ikke vil ha vesentlig innvirkning på verdien av de relevante Finansielle Instrumenter. Det kan imidlertid ikke garanteres at PSSs sikringsaktiviteter ikke påvirker slik verdi. Verdien av finansielle instrumenter kan særlig påvirkes av likvidasjon av hele eller en del av de relevante sikringsposisjonene (a) på eller om tidspunktet for forfall eller utløp av slike finansielle instrumenter eller (b), hvis slike finansielle instrumenter gir for utslag, inntelling eller lignende, når prisen eller verdien av den relevante Underliggende nærmer seg den aktuelle prisen eller nivået for utkobling, innsetting eller annen funksjon.

 1. Utstedelseskurs
  Utstedelseskursen for Finansielle Instrumenter kan, i tillegg til belastning av kostnader, ledelse eller andre gebyrer belastet, utgjøre en premie på den opprinnelige matematiske (“rettferdige”) verdien av de relevante Finansielle Instrumenter som ikke er synlig for investorer. Slik premie bestemmes av PSS etter eget skjønn, og kan avvike fra premier belastet av andre utstedere for sammenlignbare verdipapirer.

 1. Markedsføring for finansielle instrumenter
  PSS, eller en agent på vegne av den, kan fungere som markedsfører for finansielle instrumenter. Ved slik markedsstilling vil PSS eller dets agent i stor grad bestemme prisen på de aktuelle Finansielle Instrumentene selv. Prisene som er notert av en slik markedsfører vil vanligvis ikke tilsvare de prisene som ville ha vunnet uten slik markedsstilling og i et flytende marked. Omstendigheter tatt i betraktning av markedsfører ved fastsetting av tilbudte tilbudspriser i videregående markedet inkluderer spesielt virkelig verdi av finansielle instrumenter, som blant annet avhenger av verdien av det aktuelle underliggende, samt et bestemt budsjetteringsspørsmål rettet mot markedsføreren. Markedsføreren vil i tillegg regelmessig ta hensyn til en belastningsbelastning opprinnelig hevet for de relevante Finansielle Instrumentene og eventuelle gebyrer eller kostnader som ved forfall av de relevante Finansielle Instrumenter skal trekkes fra beløp som kan betales eller leveres (inkludert ledelse, transaksjon eller andre gebyrer belastet på grunnlag av vilkårene knyttet til de relevante finansielle instrumenter). Videre vil prisene som er notert på annenhåndsmarkedet påvirkes for eksempel av en premie på den aktuelle verdipapirens opprinnelige verdi i utstedelseskursen (se punkt 5. ovenfor) og, når det er relevant, av utbytte betalt eller mottatt av De relevante Underliggende eller andre inntekter som, på grunn av den relevante Verdipapirstrukturen, er økonomisk knyttet til PSS. Tilbudsbudsjettet for Finansielle Instrumenter vil bli fastsatt av markedsføreren basert på tilbud og etterspørsel etter relevante finansielle instrumenter og visse Inntekter hensyn. Visse kostnader, som for eksempel forvaltningsavgifter belastet på vilkårene i de relevante Finansielle Instrumenter, blir i mange tilfeller ikke tatt ut av de oppgitte prisene konsekvent i løpet av de relevante finansielle instrumentene, men trekkes i sin helhet fra virkelig verdi av relevant Finansiell Instrument på et tidligere tidspunkt, bestemt av markedsføreren etter eget skjønn. Det samme gjelder en premie i emisjonsprisen og, når det er relevant, for utbytte og andre inntekter fra det relevante Underliggende som er økonomisk knyttet til PSS, blir ofte ikke trukket fra når den relevante Underliggende, eller dets bestanddeler, handles “ex dividend “, men som trekkes i et tidlig stadium av termen av relevante finansielle instrumenter” basert på forventet utbytte for hele løpetiden eller et bestemt tidsrom. Prisen hvor og når slike kostnader trekkes, avhenger blant annet av netto-strømmen tilbake til Financial Instruments til markedsføreren. Dermed kan prisene som citeres av markedsføreren, vesentlig avvike fra virkelig verdi av relevant finansiell Instrumenter, eller verdien som forventes økonomisk på grunnlag av faktorene nevnt ovenfor, på den aktuelle tiden. I tillegg kan markedsføreren til enhver tid endre metoden som brukes til å sette de oppgitte prisene, e. g. øke eller redusere tilbudsbudsjettet.Deutsche Bank, eller en agent på vegne av den, kan fungere som markedsfører for Financial Instruments. Ved slik markedsstilling vil Deutsche Bank eller dets agent i stor grad bestemme prisen på de aktuelle Finansielle Instrumentene selv. Prisene som er notert av en slik markedsfører vil vanligvis ikke tilsvare de prisene som ville ha vunnet uten slik markedsstilling og i et flytende marked. Omstendigheter tatt i betraktning av markedsfører ved fastsetting av tilbudte tilbudspriser i videregående markedet inkluderer spesielt virkelig verdi av finansielle instrumenter, som blant annet avhenger av verdien av det aktuelle underliggende, samt et bestemt budsjetteringsspørsmål rettet mot markedsføreren. Markedsføreren vil i tillegg regelmessig ta hensyn til en belastningsbelastning opprinnelig hevet for de relevante Finansielle Instrumentene og eventuelle gebyrer eller kostnader som ved forfall av de relevante Finansielle Instrumenter skal trekkes fra beløp som kan betales eller leveres (inkludert ledelse, transaksjon eller andre gebyrer belastet på grunnlag av vilkårene knyttet til de relevante finansielle instrumenter).Videre vil prisene som er notert på annenhåndsmarkedet påvirkes for eksempel av en premie på den aktuelle verdipapirens opprinnelige verdi i utstedelseskursen (se punkt 5. ovenfor) og, når det er relevant, av utbytte betalt eller mottatt av de relevante underliggende eller andre inntekter som på grunn av den relevante verdipapirstrukturen er økonomisk henførbare til Deutsche Bank. budsespredningen for finansielle instrumenter vil bli fastsatt av markedsføreren basert på tilbud og etterspørsel etter relevante finansielle instrumenter og visse inntekter. Visse kostnader, som for eksempel forvaltningsgebyrer belastet på vilkårene i de relevante finansielle instrumentene, blir i mange tilfeller ikke tatt ut av de oppgitte prisene på en konsistent basis i løpet av de relevante finansielle instrumentene , men trekkes i sin helhet fra virkelig verdi av relevant Finansiell Instrument på et tidligere tidspunkt, bestemt av markedsfører i sin dis cretion. Det samme gjelder for en premie i emisjonsprisen og, når det er relevant, for utbytte og andre inntekter fra det relevante Underliggende som økonomisk kan henføres til Deutsche Bank, blir ofte ikke trukket når den relevante Underliggende, eller dens bestanddeler, handles “ex utbytte “, men som trekkes i et tidlig stadium av perioden for de relevante finansielle instrumenter” basert på forventet utbytte for hele løpetiden eller et bestemt tidsrom. Prisen hvor og når slike kostnader trekkes, avhenger blant annet av netto-strømmen tilbake til Financial Instruments til markedsføreren. Dermed kan prisene som citeres av markedsføreren, vesentlig avvike fra virkelig verdi av relevant finansiell Instrumenter, eller verdien som forventes økonomisk på grunnlag av faktorene nevnt ovenfor, på den aktuelle tiden. I tillegg kan markedsføreren til enhver tid endre metoden som brukes til å sette de oppgitte prisene, e. g. øke eller redusere tilbudsbudsjettet.

 1. Markedsføring for et underliggende
  PSS og / eller dets tilknyttede selskaper kan også fungere som garantistilsyn i forbindelse med fremtidige tilbud av underliggende eller kan fungere som finansiell rådgiver for utstederen av en underliggende eller i en kommersiell bankkapasitet for utstederen av en underliggende. Slike aktiviteter kan fremvise bestemte interessekonflikter og kan påvirke verdien av Finansielle Instrumenter knyttet til slik Underliggende.Deutsche Bank og / eller dets tilknyttede selskaper kan også fungere som garantistilsyn i forbindelse med fremtidige tilbud av underliggende eller kan fungere som finansiell rådgiver for utstederen av en underliggende eller i en kommersiell bankkapasitet for utstederen av en underliggende. Slike aktiviteter kan fremvise bestemte interessekonflikter og kan påvirke verdien av finansielle instrumenter knyttet til slik underliggende.

 1. Fungerer som underskriver eller på annen måte for utstederen av en underliggende
  PSS og / eller dets tilknyttede selskaper kan også fungere som garantistilsyn i forbindelse med fremtidige tilbud av underliggende eller kan fungere som finansiell rådgiver for utstederen av en underliggende eller i en kommersiell bankkapasitet for utstederen av en underliggende. Slike aktiviteter kan fremvise bestemte interessekonflikter og kan påvirke verdien av finansielle instrumenter knyttet til slik underliggende.

 1. Oppnå ikke-offentlig informasjon
  PSS og / eller dets tilknyttede selskaper kan anskaffe ikke-offentlig informasjon med hensyn til en underliggende, og verken PSS eller noen av dets tilknyttede selskaper forplikter seg til å utlevere slik informasjon til enhver innehaver av finansielle instrumenter. I tillegg kan en eller flere av PSSs tilknyttede selskaper publisere forskningsrapporter med hensyn til en Underliggende. Slike aktiviteter kan presentere interessekonflikter og kan påvirke verdien av finansielle instrumenter.

 1. Stabilisering
  Prisen på visse finansielle instrumenter kan påvirkes av tiltak for å stabilisere prisen på slike finansielle instrumenter. Stabilisering gjør det mulig å opprettholde markedsprisen på et sikkerhetssystem kunstig i perioden da et nytt utstedelse av verdipapirer blir solgt til publikum. Stabilisering kan påvirke ikke bare prisen på det nye utstedelsen, men også prisen på andre verdipapirer knyttet til den. Lokale regulatorer kan tillate stabilisering for å bidra til å motvirke det faktum at når et nytt problem kommer inn i markedet for første gang, kan prisen noen ganger falle for en tid før kjøpere blir funnet.Elegent